Kontakt


Masz do nas pytania? Napisz!

Zespół Promocji i Współpracy z Zagranicą
w Kancelarii Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84
41- 940 Piekary Śląskie

tel: 32 77 61 435

Koordynator ds. Budżetu Obywatelskiego tel. kom.: +48 691 693 031

e-mail: pbo@piekary.pl


Wydział Gospodarki Przestrzennej – tel.: 32 776 14 61
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – tel.: 32 393 93 19

 

 

 

Deklaracja dostępności

 

Urząd Miasta Piekary Śląskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.obywatelski.piekary.pl

Data publikacji strony internetowej: maj 2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2021

Data aktualizacji bieżącej, uwzględniająca spełnienie aktualnych wymagań: marzec 2021

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa www.obywatelski.piekary.pl jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.1. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Wygląd strony

 

 • Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • możliwość zmiany kontrastu,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • pułapki klawiaturowe – wykluczone,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Zastosowano standardowe skróty klawiaturowe w zależności od przeglądarki:

 • „Tab” do przełączania linków,
 • Strzałki do przewijania strony góra-dół,
 • Spacja do przewijania artykułu.

Zgodność ze standardami

 • HTML 5
 • WCAG 2.1
 • CSS 3
 • Java Script

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Andrzej Zazgórnik – podinspektor Zespołu Prasowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 39 39 335 lub pisząc na adres: azazgornik@piekary.pl.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie www.piekary.pl oraz żądania zapewnienia dostępności należy zgłaszać do Anny Piotrowskiej na adres apiotrowska@piekary.pl, a także dzwoniąc na numer telefonu (32) 39 39 410.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl/

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.
Kontakt z Urzędem Miasta Piekary Śląskie możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: um@piekary.pl lub sos@piekary.pl,
 2. elektroniczną skrzynkę podawczą (https://epuap.gov.pl oraz https://www.sekap.pl/)
 3. przesyłanie faksów na numer (32) 287 22 69,
 4. korespondencję pisemną na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie.

Zapewniona jest – jedynie w budynku zlokalizowanym przy ulicy Bytomskiej 84 – możliwość komunikowania się za pośrednictwem videofonu z dostępnymi tłumaczami języka migowego. Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgodnie z Ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Urząd Miasta Piekary Śląskie, jako organ administracji publicznej, jest zobowiązany do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się osobom głuchoniemym, w tym: z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. Świadczenie to może być również realizowane przez pracownika organu administracji publicznej lub przy pomocy środków wspierających komunikowanie się.

Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną.

Osoba uprawniona, by skorzystać z tego świadczenia jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, e-mailem, telefonicznie, oraz za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP).

Urząd po dokonaniu zgłoszenia jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym.

W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

W Urzędzie Miasta Piekary Śląskie osoby uprawnione, mogą zgłosić się w PUNKCIE INFORMACYJNYM I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW ul. Bytomska 84 tel. (32) 77 61 430.

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.

Może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Karty usług pomocne w załatwieniu poszczególnych spraw w Urzędzie są dostępne w Systemie Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl).

Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności.

Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Aktualności